放毒:台語小說集
cover
目錄

推薦序|台語文學ê護國工程師/蔣為文

推薦序|Kō͘ thiàⁿ心pū--出-來ê súi/Tēng-pang Suyaka Chiu

推薦序|Chiâⁿ chòe ū pē ū bó ê Tâi-gí lâng/Lîm Jū-khái

自 序|夯枷/杜信龍

放毒

Kap女同事ê祕密

阿忠kap阿義

審判

情刀

天星溪河

阿芬

A-lâm

Saⁿ-kha-á

PP基因新突變

走票

紅包lok仔

作品寫作、發表紀錄

試閱內容

放毒

Chit件代誌,我感覺有義務kā伊寫--出-來。無寫,無人知影lán bat有hiah-nī仔大ê危機--過。寫--出-來,算是我ê贖罪。

教室m̄知影按怎,最近ka-choa̍h愈來愈濟。濟濟學生看著ka-choa̍h lóng驚kah beh死,獨獨俊秀真大膽兩肢手分別掠一隻ka-choa̍h,ka-choa̍h鬚hō͘掠tiâu-tiâu,跤tī半空中直直liòng。伊kah意chit項專長,同學感覺愛笑,mā看kah雞母皮lak kah規塗跤。伊唯一m̄敢創治ê人是阿攣。

Hit年風颱天氣象預報失準,學生囡仔lóng來學校--ah,升旗典禮了,sih-nah一下閃就隨khà一聲脆雷,大雨落--來。學生、老師四散ak kah身軀tâm-lok-lok,趕狂chông入去教室。一个查某囡仔ùi窗仔tham頭m̄敢入--來,in阿媽tòe tī後壁,一个面憂憂ná行ná kap老師講話。過一下久,老師紹介新同學是ùi別間學校轉--來--ê,叫同學ài好好仔照顧新同學。Kap庄跤一般囡仔比,阿攣穿插真大方,兩蕊目睭圓kō-kō一點仔to bē生份,ùi學生囡仔每一位lió--過,就是俊秀邊--a無人坐。平常時愛hoa ê同學無放棄chit擺機會,大聲hoah、大聲鬧講:「俊秀邊--a有位!」

俊秀心內phi̍h-pho̍k-chháiⁿ,bē輸想著古早人千金小姐拋繡球,家己接--著、m̄敢siàu想ê ǹg望。一个面仔紅kì-kì,m̄敢攑頭,koh不時用目尾lió阿攣。阿攣對伊笑--一-下,俊秀規个人神魂親像就hō͘伊牽去十三天外。

落尾,阿攣無坐伊邊--a。

一見鍾情是一種奇怪ê行為,心肝意愛soah m̄敢講--出-來。伊掠ka-choa̍h kā阿攣heh驚,beh增加對伊ê印象,無論好--ê bái--ê。Siáng知阿攣一點仔to bē驚,koh做勢beh kā伊吞--落-去。Chit聲換俊秀tio̍h驚,一个喙仔開kah大大。雄雄阿攣正手khiú俊秀ê正手手腕仔,倒手牽伊ê正手手khiau,輕輕仔sak一下仔hit隻活跳跳ê ka-choa̍h,ka-choa̍h一目nih消失tī半空中,摔落去俊秀ê喙空內。仝班同學看kah恬chiuh-chiuh,老師一時mā m̄知beh按怎做,「緊,kā吐--出-來!」頭àⁿ塗跤直直催吐,ka-choa̍h soah拍生驚,直直ǹg伊慣勢ê烏暗去,m̄願hō͘人發現伊ê跤跡。

外口一時開日,tú-chiah ê生狂雨送來一chūn真涼爽ê風。阿攣看ǹg窗仔外,已經看無阿媽,mā無講再會。阿攣喙角微微仔tiuh--leh tiuh--leh,有真濟代誌無tè tháu ê形。

志開國小頂頭是飛行機航道,台南機場就是tī附近。墓仔埔hia hit箍lē仔叫桶盤淺,koh過--去叫水交社,日本時代有設空軍營,後--來國民黨接收,仝款做空軍眷屬宿舍。自1996年台海危機到taⁿ,第一島鍊海權sio輸贏,便若阿共--ā派戰鬥機飛來台海刁工超過中線,台南空軍機場就ē隨派戰鬥機去kā趕走。蹛chia ê人看飛行機tī城市ê頂頭來來去去已經慣勢仔慣勢,一點仔to m̄驚有一日ē有飛行機栽--落-來。

兩、三隻飛行機飛--過,一chūn一chūn音爆聲am-khàm péng腹想beh吐ê感覺。伸手beh挖hit隻ka-choa̍h,mā無效。「你真kah意ka-choa̍h--hohⁿ?」俊秀看阿攣講話無tài情緒,tú-chiah ê笑容親像hō͘戰鬥機ê聲載走--去。

「Ka-choa̍h chiah濟,kám無人beh kā thāu hō͘死?」講了無偌久,雄雄家己喙角翹koân-koân,真得意有chit種想法ê款。

「無愛--lah,ka-choa̍h真古錐。你看,我koh kā伊吞--落-去。」俊秀可能無想--著,伊以後che類似ê代誌ē koh做一擺。

「Lín chia哪ē chiah chia̍p有飛行機聲,真吵--neh!Beh按怎讀冊。」

「Bē吵--lah,我以後koh beh駛飛行機--leh。」因為受老爸ê影響,俊秀心內一直ǹg望未來伊mā ē-tàng做一个戰鬥機機師。

「我chhōa你去看飛行機好--m̄?」看飛行機歹chhèng-chhèng ùi低位ê所在一下仔khiú到天頂,iah是ùi天一下仔降--落-來。細漢時kan-taⁿ ǹg望飛向天,像鳥仔快速行動,去遠遠ê所在,下跤ê人用尊敬、欣羨ê眼神看,感覺真chhiaⁿ-iāⁿ。

等伊真正chhōa阿攣來看飛行機ê時,已經是過25冬ê代誌。

Hit時,軍營內無人tio̍h肺炎病毒,政府真早就做真濟預防措施,軍方愈koh ài ke真嚴格,所有人員分流排班,bē-tàng凊彩出外。負責戰鬥機ê相關人員,機師、維修人員、塔台控制lóng不時tio̍h-ài回報家己ê身體狀況。

Chit月日,阿共--ā已經出動超過25隻戰鬥機來亂--ah。逐擺接著命令出動,俊秀心肝頭lóng是滿滿ê鬥志,守護家己ê國土是伊自細漢ê ǹg望,一直lóng無變。總--是,hiah chia̍p出勤,硬體維修就真食力,危險性就ē增加。戰士無閃避ê nôa-thâu,伊mā無第二句話。是想著in老爸,心肝頭鬱積--起-來。

想起hit日放學了後,飯食無一半,就chông便所,làu kah虛lè-lè。應該是hit隻ka-choa̍h引起--ê。Tng-leh想新同學阿攣,一通電話khà--來,是in老爸出代誌--ah。一隻運輸機tī雲林摔--落-去,內底18人無人活--落-來。厝內人無hō͘伊看老爸,因為死體鬥bē出--來,揣ē著--ê已經lóng集tī一具棺柴--裡。伊無háu,伊根本無相信大人講--ê。伊認為老爸kan-taⁿ是一時揣無路駛--tńg-來niā-niā。伊若ē-hiáu駛飛行機,就ē-sái駛去揣老爸,kā伊引路,接伊tńg--來。

往事koh tńg來揣--伊,照鏡看見少年時ê老爸,看家己徛thêng-thêng ê模樣真驕傲,真有自信。總--是,生活猶原欠缺啥ê款。一chūn空襲警報來,拍斷碎幼仔ê記持。提一張皺phé-phé ê相片出來siòng--一-下,是伊kap老爸tī飛行機頭前hip--ê。喙nauh--幾-句-仔,bē輸leh kā相片ê人講啥。逐擺beh chiōⁿ天ê時,伊lóng ē koh siòng一擺,che儀式是老爸傳--來--ê,hō͘伊一種真堅定ê信念,hō͘伊力量。

「緊--leh,你今仔日khah慢--ŏ͘,阿共--ā koh來--ah。」國揚--ā leh kā催。

國揚kap伊是仝期ê同學,兩人仝組合作已經超過5冬外--ah,情感不止仔好。

一下chiōⁿ天,無偌久就看著兩隻中國機仔,無線電拍開全頻道要求in liam-mi離開。In假無意訊號無清楚,要求koh講--一-遍。俊秀--à隨kā飛彈引導拍--開,in雷達lió--著chiah知死,m̄敢假痟,鼻仔摸摸--leh隨退出管制範圍。

「總有一工,chit粒飛彈ē射--出-去,無,好膽mài走,kā我試看māi--leh--lah。」

商品簡介

湠全世界ê生物攻擊,湠全島嶼ê謠言假話

紅色暗tò͘、迫害自由ê毒,按怎提防?

電機背景出身ê台文作家杜信龍,將近10冬ê文字粒積,向望透由走揣純正ê台語,將在地ê生活經驗、語言kap文化ê底蒂,對母語、對歷史ê不捨kap疼心,以及對社會時事、政治現實ê關心kap憤慨,化做一篇一篇節奏輕快、理路清楚ê短篇小說。伊ê作品,不時展現出科學訓練ê理性推論kap思考過程,一手是冷靜ê筆路,鋪寫對人性世事熱望理解ê劇情;一手是直破ê手路,chha̍k入殖民威權到taⁿiáu-bē退ê權力kap不義。

本冊收入短篇、極短篇小說總共12篇。有寫台灣對外面對中共ê大危機,對內有本土歷史kap政治牽kha̍p「轉型正義」ê纏絞,mā有關係人性、愛情、醫病關係ê勾畫kap探討,幼路細膩。籠面作〈放毒〉以武漢肺炎疫情做主題,發展一齣中共勢力浸透台灣,beh用查某窟設計飛行員,侵入空軍放病毒、偷軍事機密ê國防危機;〈審判〉、〈Saⁿ-kha-á〉探討白色恐怖受難者、政治犯後代kap加害者之間,需要啥mih款ê正義;〈PP基因新突變〉、〈走票〉、〈紅包lok仔〉,對政客ê面腔kap選舉文化有入骨ê觀察kap諷刺。情節精彩,束結有力。

◎本冊採用傳統白話字,漢羅用字參考《台文通訊BONG報》。

◎本作品榮獲國藝會出版獎助

作者簡介

杜信龍

Tō͘ Sìn-liông

1981年台南灣裡出世,2006年中央大學電機所碩士畢業。現此時,佇外商公司上班,無受過正式台語教育kap文學訓練。2013年6--月,ùi台北轉來府城,智覺厝內阿姊lóng講華語,造成kan-taⁿ會曉講台語ê老母壓迫。自按呢,家己開始學習寫台文、熟似台語人(台文筆會)、讀台語冊,欲kā台語khioh--轉-來。向望家己未來ē-sái為台語文學kap台語ê地位來phah-piàⁿ,走chhōe母語ê尊嚴。

作者自序

夯枷?

乞食hē願?終其尾ē達成。有影?

Lán mā tio̍h直透寫,人有看--著,chiah hō͘ lán機會出冊。

總--是,翻頭來看chia-ê寫ê mi̍h件已經無法度滿足--lán。雖bóng有寡疼thàng,lán lóng ē想盡量mài去看。

申請補助來出冊,是lán刁工--ê。若有著,lán thang逼家己,重koh看chia-ê寫--過ê mi̍h。逼家己koh thang進一步。

若無著,thang好koh nauh講世間就是不公?Lán普遍性lóng kā家己sak遠,去別人看bē著ê所在。講是歷史、政治iah是經濟ê壓迫等等。Che mā是有影ê代誌,是講lán人ê心理受過傷了後,m̄是peh bē起--來,無,就是koh-khah激烈。真少有正面ê循環。

Lán生本就m̄是beh做作家,寫母語完全是心肝ê不滿kap m̄甘。Hit時tńg來府城,有機緣kap濟濟台語人鬥陣,khang-khòe無hiah-nī操勞,無結婚……,chiah無細膩踏入chit个箍仔。Taⁿ,無張持十冬外。

有成就--無?在人講有講無,lóng好。Lán落尾khah致意--ê是過程,一份完成khang-khòe ê定著。

今仔日,lán mā ē-sái放棄mài寫,án-ne,lán定著ē感覺失去啥?人生無夠完整。

Lán mā bat想過設使若真正放一月日lóng無koh寫、無koh講母語,án-ne有影真正bē koh寫、bē koh講--ah。

自寫母語到出母語ê冊,lán無去計畫,mā真oh去拍算。畢竟,lán無靠che食穿。

寫了是m̄是有súi-khùi?故事情節好iah m̄好?有夠文學--無?Chia-ê問題lóng bat tī lán頭殼內想--過,有時koh hō͘ lán chiok chiau-cho。Lán kám ē-sái hiah大心肝?是ài有偌大ê法度kap堅持chiah thang完成--leh?

Lán kan-taⁿ一步一步行、勻勻仔行。

Lán mā經過bē少tī文字頂koân ê冤家量債,社團kap社團ê話來話去,tī網路頂chèⁿ kah花kô-kô……濟濟真負面ê代誌。

內底真正對運動、對母語保存有利益--ê真少。

Lán時間有限,khùi力有限,才情愈有限。Kan-taⁿ ùi家己做起,家己夯ê枷繼續夯。

Che短短薄薄--à ê小說集,是lán量其約9冬外內底寫--ê,一冬一篇。Lán kā九成寫作ê時間用tī詩。Lán是kah意寫小說--ê,tī寫ê過程lán tiāⁿ-tiāⁿ行入去「心流」,he是一種幸福ê感覺。總--是,生活ê壓迫顛倒m̄准lán寫koh-khah濟。

M̄是lán無願意kā寫詩ê時間撥hō͘小說,是lán台語ê素養限制。詩雖bóng需要有koh-khah濟「弄文字」ê才調,總--是,字數少,mā khah好偷掠雞。Lán寫詩基本te̍k是leh磨練母語詞niā-niā。講che m̄是beh phì-siòⁿ詩人,詩kap小說無仝文類真oh比phēng。設使來看目前出版ê冊就知,che mā是母語復興ê過程中,真「合理」ê現象。

Lán無意beh講文學,是簡單講chit本小說ê出世,lán是比業餘ê作者koh-khah業餘。

規本ê文字是採用傳統白話字,漢羅用字參考《台文通訊BONG報》。Chit部份lán就mài koh論,有趣味ê人chiah寫批來討論。若是硬講一定ài按怎koh按怎ê人,lán kan-taⁿ祝福你早日chiâⁿ做教育部長。

Tī規个校對ê過程,lán是不安--ê。Lán小說ê情節、架構sio仝仔sio仝,che是落尾重看了後,chiah發現--ê。Che內底超過6,000字lóng是為著beh比賽,lán量其約khai beh兩、三禮拜寫--ê。所致,規本實際寫ê時間有36个禮拜。當然,lán m̄是作家,免計較che時間,逐日字數ê產出。何況,che靈感mā m̄是隨hoah隨有。

不安?是--lah。Lán就是感覺淡薄仔凊彩。感覺對不起ē去買來讀ê朋友,koh有過去hō͘ lán bat刊tī雜誌ê編輯、校稿人員。

寫母語是lán人生上好ê投資--ah。囡仔是lán上大ê作品--ah。出冊是機緣,mā是lán ê業力做得來--ê。

心肝頭有bē少beh感謝ê人,定邦兄、凱--哥、俊州兄、正雄兄、阿仁兄、蕭平治老師,koh有一寡lán過去tī台語路bat tàu-thīn ê兄姐、老師kap有志。

Chit本冊真濟不足ê所在,就請諒情。阮ē-sái koh-khah好--ê,總--是,tī chit段時間內,che是阮所有--ê--ah。

2023/2/22

名人導讀

台語文學ê護國工程師

蔣為文(國立成功大學台灣文學系教授)

信龍原底是電腦工程師,後來感受tio̍h母語文化流失ê嚴重,soah hāⁿ 領域投入台語文學ê創作,chiâⁿ-chò文化建國ê護國工程師。這kúi年來伊mā chhiâng-chāi the̍h文學賞。台灣nā ē-tàng有khah chē 像信龍chit-khoán ê護國工程師,咱tek-khak ē-tàng真kín建立台灣文化ê主體性!

信龍ê文學作品量約有三个特色:頭一个是logic性koân。工程師因為有khah chē自然科學ê訓練, só͘-pái logic ê思考khah清楚。伊ê小說真有理路、bē拖棚,這mā ùi信龍ê作品看會出來。第二,文學語言真有台語khùi。伊真kut-la̍t學習無hō͘中國話òe--tio̍h ê台語,só͘-pái作品lāi-té ê台語lóng 真toan-tiah,這是目前bē-chió少年輩ê台文創作者真欠缺ê工夫。伊mā用心經營台語家庭,m̄-nā tī厝內hām囡仔講台語,mā tiāⁿ-tiāⁿ chhōa囡仔來成大台文系hām教會公報社聽台語囡仔kó͘,ǹg-bāng hō͘囡仔khah chē 台語ê生活環境。第三个特色是關心社會、替弱勢者發聲。伊m̄-nā關心社會ê個人,mā關心族群hām國家。二二八大屠殺、武漢肺炎對世界ê危害、中國戰狼對香港hām台灣ê壓霸chia ê議題,lóng chiâⁿ-chò伊小說ê一部份。

信龍taⁿ beh出小說集,這m̄-nā是伊家己歡喜ê代誌,mā是台灣文學界ê大代誌,因為咱文學界koh 加一位護國文學家!我真推薦這本小說hō͘各位讀者。

名人推薦

【名家推薦】

蔣為文|國立成功大學台灣文學系教授

Tēng-pang Suyaka Chiu(周定邦)|台文作家、台灣唸歌kah恆春民謠傳承者

Lîm Jū-khái(林裕凱)|台灣文學系助理教授、台語詩人、歌仔冊作家

放毒:台語小說集
作者:杜信龍
出版社:前衛出版社
出版日期:2023-08-16
ISBN:9786267325131
定價:350元
特價:88折  308